E-Predictive APP

E-Predictive APP eviduje strukturu vašich zařízení a jejich dekompozici ne jednotlivé komponenty zařízení, měřicí čidla, měřené parametry, a měřené hodnoty. Konfigurace měřeného systému je prvním krokem při implementaci E-Predictive APP.
Ke každému zařízení je možno definovat meze Zdraví zařízení, meze alarmových stavů a příslušných hodnot měřených parametrů. Pro stanovení alarmových stavů je možno využívat i analýzy on line měřených frekvenčních charakteristik zařízení, a příslušné alarmové stavy odvodit od hodnoty úrpovně signálu na signifikantních frekvencích.
E-Predictive APP obsahuje komponenty pro evidenci dokumentace a tvorbu evidence a poznámek o stavu zařízení a jeho parametrů, o provedených opravách včetně uložení fotografií a videí.

Při provozu E-Predictive APP průběžně a nepřetržitě hodnotí stav parametrů zařízení. Poskytuje informace o hodnotách jednotlivých měřených parametrů, o překročení alarmových hodnot a stanovuje hodnocení Zdraví zařízení.
Při analýze měřených hodnot a mezních stavů je možno nastavit stav konkrétních měřených hodnot a omezit vliv náhodných měření (např. vibrace z důvodu údržby zařízení) na výsledné hodnocení stavu zařízení.
Linmitní hodnoty mezních stavů paramatrů a Zdraví zařízení je možno upravovat dle měřených hodnot a průběžné analýzy historicky naměřených dat.

Podkladem pro práci systému jsou měřená data, která ukládána v Cloud databázovém prostředí a dále zpracovávána analytickými nástroji E-Predictive APP.
Hodnotu alarmových stavů parametrů, kritéria hodnocení Zdraví zařízení a jejich výpočty, lze modifikovat na základě dlouhodobých měření. Tato metoda je nezbytná pro ta zařízení jejichž základní zdravotní parametry nejsou definovány, nebo není znám Zdravotní stav při zahájení sledování metodami prediktivní údržby.

Učení se z měřených dat je jednou ze základních metod prediktivní analýzy zařízení. K tomuto účelu je E-Predictive APP vybaven nástroji komparační analýzy zařízení s cílem nalezení zařízení s nestandardní hodnotou parametr. Při měření se soustřeďujeme na hodnoty parametrů rychlosti , zrychlení a maximální výchylky.
Pro komparaci můžeme použít historická data jak měřeného zařízení, tak zařízení obdobného.

E-Predictive APP realizuje výpočty FFT frekvenčních charakteristik v reálném čase a umožňuje tak analýzu stavu zařízení dle frekvenční charakteristiky také v reálném čase.
Umožní tak např. analýzou násobků základních kmitočtů detekovat nesouosost, nevyvážení apod. Analýzou spekter vyšších frekvencí pak diagnostikovat potenciální závady ložisek.
Překročení definovaných hodnot signálu pro zadanou frekvenci, pak může být definováno jako alarmový stav.Nepřetržitý provoz a charakteristika práce v reálném čase umožní E-Predictive APP reagovat na mezní stavy on line zasíláním notifikací do emailů či SMS na základě nastavených priorit stanovených při implementaci.
Tyto notifikace umožní včas reagovat na mimořádné stavy zařízení a tím nenutí tým údržby trvale monitorovat stavy zařízení v E-Predictive APP. Tým údržby, při konfiguraci, sám stanovuje typ notifikace (Alarm, Warning, Zdraví) a příslušné hodnoty úrovně parametrů pro hlášení jednotlivý stavů. Týmu údržby je tím umožněno reagovat na provozní aktuální stav zařízení.Pro zajištění přenosu naměřených dat a alarmových stavů pro další procesní zpracování, např. k zajištění návaznosti na pracovní příkazy obsluhy, je systém vybaven konektorem pro napojení na funkcionalitu údržby SW systémů SAP a IBM Maximo.
Prostřednictvím REST API rozhraní jsou pak data k dispozici aplikacím třetích stran